РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

І. Склад, обсяг i оформлення дипломної роботи.

Дипломна робота складається з пояснювальної записки i графічної частини.

Пояснювальна записка з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями складається з 7 роздiлiв (за потребою кількість розділів може збільшуватись):

  1. Вступ
  2. Технологія виконання робіт
  3. Матеріали
  4. Обладнання
  5. Контроль якості виконання робіт (за потребою)
  6. Охорона праці при виконанні робіт
  7. Використана література та джерела

Пояснювальна записка повинна бути охайно оформлена: надрукована на одній стороні аркушу формату 297 х 210 мм.

На першому аркуші записується тема письмової роботи з пiдписами консультантiв або майстрiв виробничого навчання та затвердженням заступником директора з навчально-виробничої роботи «До захисту допущено».

Заголовки роздiлiв слiд розмiщувати на окремих аркушах перед початком вiдповiдного роздiлу.

Текст пояснювальної записки повинен бути стилiстично грамотним i, по можливостi, стислим.

При використанні довідникових даних в текстi роботи потрiбно вказувати джерела, з яких вони взятi, точне найменування, рiк видання, сторiнка, номер таблицi. Якщо джерело вказано в перелiку використаної лiтератури, то в дужках ставиться його порядковий номер i сторiнка, номер таблицi або формули. Наприклад: (8, с. 46, табл. 12). Якщо робиться посилання на джерело, то в дужках ставиться лише його номер, наприклад, (5).

Приблизний обсяг пояснювальної записки повинен бути 20-25 аркушiв.

ІІ. Пояснювальна записка.

 

2.1. Виконання першого роздiлу: «Вступ».

У цьому роздiлi стисло йдеться про роль промисловостi, її основнi напрямки розвитку, значення обраної професiї для народного господарства.

Обов’язково визначається:

  1. Актуальність теми
  2. Об’єкт вивчення
  3. Предмет вивчення

 

2.2. Виконання другого роздiлу:  «Технологія виконання робіт».

У цьому роздiлi надається порядок виконання робіт, вимоги до технологій, необхідні розрахунки, таблиці.

2.3. Виконання третього роздiлу: «Матеріали».

У цьому роздiлi перераховуються та дається опис усіх матеріалів, якi використовуються.

2.4. Виконання четвертого роздiлу: «Обладнання».

Тут необхiдно ретельно описати, яке обладнання використовується при виконанні тих або інших робіт.

2.5. Виконання п’ятого роздiлу: «Контроль якості виконання робіт».

Цей розділ виконується за необхідністю (наприклад для професії електрогазозварник).

2.6. Виконання шостого роздiлу: «Охорона праці при виконанні робіт».

У цьому роздiлi висвiтлюються правила охорони праці при експлуатацiї електрообладнання, пожежної безпеки, індивідуального захисту робітників та ін..

 

2.7. Виконання сьомого роздiлу: «Використана література та джерела».

У кiнцi пояснювальної записки надається перелiк використаної лiтератури з обов’язковою вказiвкою автора, назви, видавництва, року видання. Якщо джерело – періодичне видання, то вказується його назва, №, рiк видання, сторiнка.

ІІІ. Графiчна частина дипломної роботи.

 

Склад i обсяг графiчної частини.

Графічна частина дипломної роботи виконується на аркушi формату А3. Креслення виконується олiвцем, згiдно з вимогами ЄСКД. Масштаб креслень будь-який, але з обов’язковим дотриманням пропорцій умовних графічних зображень.

 

ІV. Творча робота.

В якості завдання, яке буде представлятись для захисту перед державною кваліфікаційною комiсiєю, може бути творча робота у вигляді розробки i виготовлення якого-небудь робочого зразка, демонстраційного наочного посібника, макета чи експозиційного експоната i т.п.

У цьому випадку випускник не виконує графічну частину дипломної роботи.