Права та обов’язки учнів Центру

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ ЦЕНТРУ

Учні мають право на:

 1. Отримання навчання у відповідності з навчальними програмами;
 2. Безкоштовне користування бібліотекою, навчальною, виробничою, науковою й культурно-спортивною базою ліцею;
 3. Безпечні умови навчання відповідно до діючих державних норм і вимог, охорону життя та здоров’я під час навчального процесу;
 4. Користування підручниками і навчальними посібниками;
 5. Участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, фестивалях, конференціях, семінарах та інших освітніх заходах, які проводяться у Центрі, Україні, спортивно-масовій, громадській діяльності;
 6. Отримання платних послуг у сфері освіти;
 7. Забезпечення стипендією, іншими грошовими виплатами згідно з чинним законодавством;
 8. Заохочення за успіхи в навчальній, спортивно-масовій, громадській діяльності;
 9. Участь в управлінні Центром (вибирати й бути обраним до органів учнівського самоврядування);
 10. Переведення до іншого навчального закладу в порядку, встановленому законодавством України;
 11. Участь у професійних спілках, молодіжних та інших громадських об’єднаннях, діяльність яких не суперечить законодавству;
 12. Отримання повної інформації, яка пов’язана з процесом навчання;
 13. Захист своїх прав і законних інтересів;
 14. Відстрочку від призову на строкову військову службу згідно з чинним законодавством України;
 15. Відпустку, канікули;
 16. Медичну допомогу та оздоровлення в порядку, установленому законодавством;
 17. Отримання соціально-педагогічної й психологічної допомоги від спеціалістів Центру;
 18. Забезпечення місцем для проживання у гуртожитку в порядку, визначеному діючим законодавством і нормативно-правовими актами Центра;
 19. Ознайомлення з наказом про застосування міри дисциплінарного стягнення та його оскарження в установленому даним положенням порядку.

ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ

Учні зобов’язані:

 1. Дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку для учнів у Центрі, Правил проживання в гуртожитку;
 2. Своєчасно та якісно виконувати накази директора Центра, виконувати розпорядження і вказівки (в тому числі й усні) директора, його заступників та інших працівників з питань, пов’язаних з освітнім процесом;
 3. Сумлінно й відповідально ставитись до засвоєння змісту освітніх програм, програм виховання, у повному обсязі виконувати вимоги нормативних актів у сфері освіти;
 4. Не чинити дій, за які законодавством передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність, дій, що створюють умови для корупції, ображають людську гідність чи перешкоджають іншим членам колективу виконувати свої обов’язки, а також дій, які завдають матеріальну шкоду Центру;
 5. Вимикати свої мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші технічні засоби під час навчальних занять;
 6. Дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки в громадських місцях;
 7. Мати охайний зовнішній вигляд. Категорично заборонено на заняття одягати спортивний одяг, шорти, міні-спідниці;
 8. Турбуватися про своє здоров’я та здоров’я оточуючих, прагнути до морального й фізичного розвитку та самовдосконалення, підтримувати оптимальний рівень особистої працездатності;
 9. Регулярно відвідувати навчальні заняття й виконувати у встановлені строки вимоги, передбачені відповідними навчальними планами та навчальними програмами, не спізнюватися на заняття;
 10. Дотримуватися правил пожежної безпеки, санітарних правил і норм, заходів безпеки в навчальних кабінетах, лабораторіях, гуртожитку, на спортивних майданчиках і на території Центру;
 11. Дотримуватися й підтримувати належну чистоту й порядок у навчальних кабінетах, лабораторіях, гуртожитку й на території Центру; дбайливо ставитися до майна Центра, відшкодувати нанесені матеріальні збитки відповідно до встановлених вимог;
 12. Брати участь в суспільно-корисній праці на благо Центра;
 13. Повідомляти майстра виробничого навчання й класного керівника про неможливість явки на заняття у перший день відсутності та у перший день явки на заняття надавати документ установленого зразку (медичні довідки, пояснювальні записки), які роз’яснюють причину відсутності;
 14. Дотримуватись під час проходження практики вимог, установлених для працівників відповідних організацій, у тому числі з охорони праці;
 15. Поважати честь і гідність інших учасників освітнього процесу, не допускати в мові грубих і некоректних висловлювань.
 16. У кожній навчальній групі за рекомендацією керівників групи з числа найбільш гідних учнів наказом директора Центра призначається староста. Староста працює під безпосереднім керівництвом майстра групи та класного керівника і є їхнім заступником. На час відсутності майстра староста організовує групу й несе відповідальність за стан навчання та дисципліну в групі.

При виконанні своїх функцій староста зобов’язаний:

 1. Бути прикладом для учнів у навчанні та поведінці;
 2. Разом з керівниками групи вимагати від учнів дисципліни, одяг ділового стилю, бережного ставлення до державної власності (підручників, обладнання, кабінетів, майна гуртожитку тощо);
 3. Під час теоретичного навчання староста організовує навчальний процес протягом дня:
 4. Перевіряє наявність учнів, здає рапорт черговому майстру на лінійці;
 5. Слідкує за дотриманням розкладу занять, у разі необхідності уточнює в навчальній частині номер кабінету і урок, що проводитиметься;
 6. Староста слідкує за наявністю й заповненням рапортички, за наявністю журналу теоретичного навчання й несе персональну відповідальність за їхнє збереження;
 7. Староста веде облік та призначає чергових для прибирання кабінетів;
 8. Разом з керівниками групи староста організовує роботу по прибиранню закріпленої території;
 9. Під час виробничого навчання й виробничої практики слідкує за дотриманням правил безпеки праці;
 10. Староста бере активну участь в роботі ради учнівського самоврядування Центру.