Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів та кваліфікаційної атестації учнів

Організація проведення державних кваліфікаційних

іспитів та кваліфікаційної атестації учнів

Державна кваліфікаційна атестація – це завершальний етап навчально-виробничого  процесу, що здійснюється відповідно до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, та інших законодавчих актів України. Вона проводиться державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом закладу освіти.

Державна кваліфікаційна комісія проводить засідання в терміни, визначені робочими навчальними планами та розкладом проведення державної кваліфікаційної атестації.

Засідання державної кваліфікаційної комісії проводиться у спеціально підготовлених приміщеннях, оснащених наочними посібниками, відповідним обладнанням тощо. Державна кваліфікаційна атестація включає:

кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;

письмову екзаменаційну роботу (творчу роботу, що її замінює) або дипломну роботу,  проект для випускників професійних (професійно-технічних) навчальних закладів третього атестаційного рівня;

іспит або захист письмової  роботи,  дипломного проекту  в  межах  вимог кваліфікаційних характеристик.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються здобувачі освіти, які закінчили повний курс навчання і мають рівень навчальних досягнень не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та з усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва).

Як   виняток,   за   рішенням   педагогічної   ради   та відповідного  наказу  керівника  закладу освіти  до  атестації  з навчальних предметів,  що входять у додаток до  диплома  (свідоцтва),  можуть бути  допущені  здобувачі освіти,  які  мають  не більше двох річних оцінок нижче 4 балів з навчальних предметів,  що входять у додаток до диплома (свідоцтва),  а також здобувачі освіти невипускних груп,  які мають оцінку з поведінки «незадовільно».

Здобувачі освіти, які допущені до атестації, як виняток,  мають річні оцінки нижче 4 балів з предметів,  що виносяться  на атестацію,   підлягають  атестації  з  цих  предметів  у  терміни, встановлені для повторної атестації.

здобувачі освіти, які допущені до атестації, як виняток, і мають річні оцінки нижче 4 балів з предметів,  що не  виносяться на  атестацію,  отримують з цих предметів індивідуальні завдання і складають заліки в терміни, встановлені для повторних заліків.

здобувачі освіти, які відраховані із закладу освіти, мають змогу (з дозволу керівника закладу на підставі письмової заяви і позитивної характеристики з місця роботи за відповідною професією) атестуватися не раніше шести місяців з дня відрахування. Результати такої повторної атестації оформлюються окремим протоколом.

Перед початком виробничої практики на виробництві чи в сфері послуг проводяться збори, на яких здобувачам освіти пояснюється порядок проведення державної кваліфікаційної атестації, вимоги до виконання і результатів кваліфікаційних пробних робіт, порядок визначення рівня кваліфікації.

Перелік кваліфікаційних пробних робіт та їх зміст визначаються майстром виробничого навчання, погоджуються старшим майстром та керівниками відповідних підрозділів підприємств, розглядається і схвалюється методичними комісіями та затверджуються заступником керівника з навчально-виробничої роботи закладу освіти.

Кваліфікаційні пробні роботи виконуються здобувачі освіти самостійно на спеціально визначених робочих місцях у цехах підприємств, учбових господарствах, полігонах, де вони проходять   виробничу практику або, як виняток, в учбових майстернях закладу освіти та оформлюються документом встановленого зразка.

Для проведення кваліфікаційних пробних робіт підбираються характерні для даної професії і підприємства-замовника підготовки кадрів роботи і вироби відповідно до рівня кваліфікації, передбаченого освітньо-кваліфікаційною характеристикою та технологічними вимогами, що діють на даному підприємстві чи в сфері послуг.

Контроль за підготовкою машин, обладнання, робочих місць, матеріалів, інструментів, документації, забезпечення умов безпечної праці для виконання кваліфікаційних пробних робіт здійснюють майстри виробничого навчання під керівництвом старшого майстра та разом з відповідними працівниками підприємств, де здобувачі освіти проходять  виробничу практику.

здобувачі освіти повідомляються порядок і умови виконання кваліфікаційної пробної роботи, видається необхідна технічна та технологічна документація (креслення, технологічні вимоги та інше), а також наряди на виконання виробничого завдання із зазначенням кваліфікаційної складності робіт, норм часу на їх виконання та інше.  Виконання кваліфікаційної пробної роботи проводиться під наглядом майстра виробничого навчання та інженерно-технічних працівників підприємств, де здобувачі освіти проходять виробничу практику.

Під час визначення рівня виконання кваліфікаційної пробної роботи враховуються кінцевий результат її проведення, якість та термін виконання завдання, продуктивність праці, а також уміння та навички здобувачів освіти правильно виконувати прийоми роботи, ефективно застосовувати передові методи праці, налагоджувати, обслуговувати, регулювати машини та обладнання, використовувати інструменти, дотримуватися правил безпеки праці, раціонально планувати свою роботу і організовувати робоче місце, економно витрачати матеріали та енергетичні ресурси.

Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, якщо завдання виконано відповідно до діючих технічних умов та технологічних вимог у межах заданого часу і оформлена відповідним чином.

Теми письмових робіт, проектів або заміна їх на виготовлення виробу, іншу творчу роботу повинні відповідати змісту виробничої практики здобувачів освіти, обсягу знань, умінь та навичок, передбачених робочими навчальними програмами і освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідно до ступеню професійної (професійно-технічної) освіти.

Обсяги та вимоги до письмових робіт, проектів тощо визначаються відповідними методичними комісіями закладу освіти.

Майстер виробничого навчання забезпечує одержання від підприємств, де здобувачі освіти проходили практику, виробничих характеристик на кожного здобувача освіти навчальної групи та готує зведену відомість підсумкових оцінок навчальних досягнень з усіх предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва), наряди на виконані кваліфікаційні пробні роботи, матеріали, які характеризують рівень підготовки кожного здобувача освіти, а також забезпечує подання щоденників виробничої практики на підприємстві чи в сфері послуг.

Не пізніше ніж за 3 дні до початку державної кваліфікаційної атестації згадані документи подаються до навчальної частини закладу освіти.

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється відповідно до затвердженого керівником закладу освіти розкладом, який доводиться до відома здобувачів освіти не пізніше ніж за два тижні до її проведення.

Якщо здобувач освіти з поважних причин не з’явився на державну кваліфікаційну атестацію, то за рішенням керівника закладу освіти йому надається змога атестуватися в найближче можливий термін.

Здобувачі освіти, які під час державної кваліфікаційної атестації одержали нижче 4 балів, надається змога, не раніше ніж через шість місяців, атестуватися повторно. Дозвіл на повторну державну кваліфікаційну атестацію надається керівником закладу освіти на підставі письмової заяви і позитивної характеристики з місця роботи здобувача освіти за відповідною професією.

Здобувачі освіти, які з різних причин не завершили повного курсу навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації  здобули відповідну професійну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск та одержання свідоцтва про рівень професійної кваліфікації. При цьому результати кваліфікаційної атестації розглядаються та затверджуються державною кваліфікаційною комісією.

На прохання здобувача освіти, який достроково випускається та бажає поліпшити кінцеві результати кваліфікаційної атестації, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника закладу освіти, державна кваліфікаційна комісія може проводити відповідну кваліфікаційну атестацію.

Здобувачі освіти при відрахуванні з закладу освіти можуть бути атестовані за досягнутим рівнем кваліфікації. Результати такої повторної атестації оформляються окремим протоколом.

Випускнику професійного (професійно-технічного) навчального закладу, який успішно пройшов державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.

Випускникам закладу освіти, які навчалися з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об’єктах.

Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійного (професійно-технічного) навчального закладу, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що зазначаються у додатку до диплому,— достатнього рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий рівень (10, 11, 12 балів).

Особам, які достроково випускаються з професійного (професійно-технічного) закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не завершили повного курсу навчання у закладі і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.