Оператор комп’ютерного набору

Оператор комп’ютерного набору

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

  • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
  • дотримуватись норм технологічного процесу;
  • не допускати браку в роботі;
  • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
  • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  • знати інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника:

  • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
  • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
  • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Офісний службовець (бухгалтерія)

Повинен знати:

постанови, розпорядження, інструкції, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку, положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО і складання податкової, фінансової, статистичної звітності  безпосереднього напряму його діяльності;

застосування інструктивних та нормативних документів;

організацію та ведення документообігу на дільницях бухгалтерського обліку;

основи трудового законодавства;

основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації;

основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства;

основи організації виробництва, праці та управління;

основні принципи і практичні навички роботи для відображення господарських операцій бухгалтерського обліку і ведення документообігу, формування звітності за допомогою комп’ютерних програм.

Повинен уміти:

виконувати роботу з ведення нескладних операцій (заповнення та оформлення первинних документів, складання кореспонденцій, складати та заповнювати регістри бухгалтерського обліку на підставі первинних документів), щодо обліку майна, коштів, фондів, розрахунків з кредиторами та дебіторами, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації;

одержувати та здавати готівку за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо;

виконувати обов’язки касира;

вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність;

за дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку основних засобів та інших необоротних активів, готової продукції, товарів, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших комунальних витрат, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію;

виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку;

приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати бухгалтерську звітність;

брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації;

готувати на основі оперативних, статистичних та фінансових звітів, довідки про результати фінансово-господарської діяльності підприємства;

брати участь у розробці заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню;

приймати участь у проведенні інвентаризації та складанні інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей;

виконувати поточні завдання в межах своєї професії за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії;

стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності;

здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати помилок в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

відображати в бухгалтерському обліку господарські операції;

вміти вірно заповнювати поточні документи;

знати основи економіки підприємства;

вміти порівнювати та робити висновки по економічним показникам підприємства;

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності: види суб’єктів трудового законодавства в межах професійної діяльності: поняття та порядок укладання трудового договору, дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

Сфера професійного використання випускника:  

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям.

 

 

 

 


Коментуйте першим

Залиште свій коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.


*