08.12.2017
0 0

Методичні рекомендації по організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ПТНЗ

ПЕРЕЛІК

необхідних основних нормативних документів

з охорони праці по ПТНЗ

 

І. Закони  України

 1. Закон «Про охорону праці» (від 21.11.2002 року).
 2. Закон «Про пожежну безпеку» (від 1993 року).
 3. Закон «Про дорожній рух» (із змінами 19.02.2004року № 1528-ІV).
 4. Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (від 24.02.1994 року № 4004-ХІІ із змінами 02.11.2004 року № 2137-ІV).
 5. Закон «Про цивільну оборону України» (від 03.02.1993 року № 2974-ХІІ із змінами 24.03.1999 року № 555-ХІV).
 6. Закон «Про колективні договори і угоди» (від 01.07.1993 року № 3356-ХІІ із змінами 15.12.1993року № 3693-ХІІ).
 7. Закон «Про охорону здоров’я».
 8. Закон «Про охорону навколишнього середовища» (від 1991року).
 9. Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (від 23.02.2007 року № 3717-V та від 12.12.2006 р. № 435-V)».

ІІ. Положення, правила, накази та інші нормативні документи

 1. Положення про службу охорони праці (затверджене наказом ДНОП № 255, від 15.11.2004 року).
 2. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з запитань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою (затверджене наказом ДНОП від 26.07.2005року № 15).
 3. Положення про навчання неповнолітніх професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці (затверджене наказ № 130 ДНОП від 30.12.1994 року із змінами 15.12.2003 року № 244).
 4. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджений наказом ДНОП 26.01.2006 року № 15).
 5. Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі (затверджений наказом МОЗ та ДНОП 23.09.1994 року № 263/121).
 6. «Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків в навчально-виховних закладах» (затверджене наказом МОН № 429 від 30.11.1993 року із змінами 31.08.2001 року № 616).
 7. Положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві (від 25.08.2004 року № 1112).
 8. Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру (від 22.03.2001року № 270).
 9. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (ДНАОП 0.03-4.02-94 із змінами наказ МОЗ № 139 від 07.06.1999 року).
 10. Положення про розробку та впровадження інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98 (затверджене наказом ДНОП від 29.01.1998 року № 9).
 11. Положення про комісію з питань охорони праці підприємства (установи) (затвердженого наказом Держгірпромнагляду 21.03.2007 року № 55).
 12. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.11-07, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 року № 56).
 13. Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А 01.001-95) (затверджені Головним управління державної пожежної охорони МВС України 14.06.1995 року із змінами введеним в дію наказом МВС України від 05.03.2002 року № 217.
 14. Правила будови електроустановок Електрообладнання спеціальних установок (затверджені Міністерством праці та соціальної політики України  (наказ № 272 від 21.06.2001року).
 15. Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд (затверджений Постановою КМУ № 1238 від 06.11.1997 року).
 16. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджені Держнаглядохоронпраці наказ № 81 від 16.03.2004 року.
 17. Положення про кабінет ОП та БЖД професійно-технічного навчального закладу (затверджене наказом МОН від 20.10.2005 року № 609).
 18. Положення про організацію охорони праці в ПТНЗ (згідно Типового положення затвердженого наказом МОНУ від 30.11.1993 року № 429 із змінами від 31.08.2001 року № 616).
 19. Правила внутрішнього трудового розпорядку ПТНЗ.
 20. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (затверджені наказом Мінпраці від 21.08.2000 року № 213).
 21. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджене наказом МОН від 01.08.2001 року № 563).
 22. Правила проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України (затверджене наказом МОН від 06.04.1999 року № 96).
 23. Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року (Постанова КМУ від 01.07.2002 року № 870).
 24. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві (затверджені наказом МНС України від 27.06.2006 року № 398).
 25. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений Постановою КМУ від 01.07.1992 року № 442).
 26. Рекомендації Федерації профспілок України щодо змісту розділу «Охорона праці» у Колективному договорі.
 27. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (затверджене наказом МОЗ України від 27.12.2001 року  № 528).
 28. Типове положення про громадського інспектора з охорони праці (Додаток 1 до Постанови президії Федерації професійних спілок від 05.11.2004 року № П-10-4).
 29. Положення про добровільну пожежну дружину (команду) (затверджене Постановою КМУ від 25.02.2009 року № 136).

ІІІ. Рекомендації щодо організації роботи та ведення необхідної документації з охорони праці згідно вимог

Закону України  «Про охорону праці»

 1. Розробити (на основі Типового положення) Положення про службу охорони праці. Видати наказ про затвердження Положення і призначення на посаду керівника (спеціаліста) служби охорони праці. Розмножити у необхідній кількості форми І-ОП (Припис служби охорони праці).
 2. Розробити (на основі Типового положення) Положення про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.
 3. Розробити (на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу, з обов’язковим урахуванням специфічних особливостей виробництва (навчання) програму проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників та учнів.
 4. Завести (пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою) Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (згідно з рекомендованою формою) для працівників та учнів.
 5. Розробити (на основі орієнтовного переліку питань первинного інструктажу, з обов’язковим урахуванням специфічних особливостей виробництва (навчання) Програму проведення первинного інструктажу для працівників та учнів.
 6. Завести в структурних підрозділах, майстернях, лабораторіях, кабінетах тощо (прошнуровані, пронумеровані і скріплені печаткою) Журнали реєстрація інструктажів з питань охорони праці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий).
 7. Наказом затвердити осіб, які повинні проводити навчання та інструктаж працюючих з питань охорони праці у структурних підрозділах, майстернях, лабораторіях, кабінетах тощо. (Вступний інструктаж проведе спеціаліст служби охорони праці).
 8. Розробити тематичний план і програму навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці. Організувати навчання з наступною перевіркою знань та видачею відповідних посвідчень. Питання для перевірки знань працівників з охорони праці.
 9. Створення постійно діючої комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці. У складі комісії повинно бути не менше трьох осіб, які в установленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Головою комісії призначається заступник керівника ПТНЗ.
 10. Наказом затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою згідно з переліком Держгірпромнагляду. Організувати з працівниками, що виконують роботу з підвищеною небезпекою попереднє спеціальне навчання і перевірку знань, подальше навчання організовують в терміни, установлені відповідними галузевими нормативними актами, але не рідше одного разу на рік.
 11. Розробити Положення про пожежно-технічну комісію. Наказом затвердити Положення та склад пожежно-технічної комісії.
 12. Розробити Положення про добровільну пожежну дружину. Наказом затвердити Положення та склад ДПД.
 13. Щороку наказом по ПТНЗ призначати відповідальних за роботу об’єктів підвищеної небезпеки (електрогосподарства, автотранспорту, обслуговування агрегатів і котлів, компресорних, електро- та газозварювання, випробувальні роботи, пожежну безпеку і тощо).
 14. Розробити програми та проведення навчання з пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою. Навчання та перевірка знань працівників при прийомі на роботу і періодично І раз на рік, а посадові особи – до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки (згідно Закону «Про пожежну безпеку»).
 15. Проведення вступного протипожежного інструктажу при прийомі на роботу під час проведення спеціалістом служби охорони праці вступного інструктажу.
 16. Проведення протипожежних інструктажів (первинного та повторного) керівниками структурних підрозділів на робочому місці.
 17. Розробити Положення (згідно з Типовим) про комісію з питань охорони праці підприємства (установи). Приймається на загальних зборах конференції/ (затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 року № 55)
 18. Розробити Положення про роботу уповноваженого трудового колективну з питань охорони праці, згідно з Типовим (при відсутності профспілки).
 19. Список посадових осіб (відповідно до Переліку посад, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.1993 року № 94), які до початку виконання своїх обов’язків і періодично, один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з охорони праці.
 20. Ознайомитись з методичними рекомендаціями по проведенню атестації робочих місць за умовами праці. Видати Наказ про порядок атестації робочих місць на їх відповідність нормативним актам з охорони праці.
 21. Наказ про організацію попереднього (при прийомі на роботу) та періодичних (на протязі трудової діяльності) медичних оглядів працівників.
 22. Структура управління охороною праці та пожежною безпекою в ПТНЗ. Розробити положення про систему управління охороною праці ПТНЗ.
 23. Розробити і затвердити план ліквідації можливих аварій (аварійних ситуацій), в якому розглядаються можливі аварійні ситуації, дії посадових осіб і працівників підприємства по ліквідації аварії, дії обслуговуючого персоналу об’єктів з підвищеною небезпекою у надзвичайних обставинах. (Положення про розслідування та облік нещасних випадків).
 24. Розробити нормативний акт ПТНЗ щодо організації експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки (кранів, котлів, посудин, що працюють під тиском , тощо).
 25. Придбання (друкування) у необхідній кількості (10-15 екземплярів) актів про нещасний випадок за формою Н-І.
 26. Завести (пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою) Журнал реєстрації нещасних випадків, виробничих травм, гострих отруєнь та захворювань.
 27. Розробити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям (розробляється на рік).
 28. Розробити перелік професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка та скорочений робочий день за несприятливі умови праці понад визначені законодавством терміни.
 29. Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно видаються знешкоджуючі, змиваючі засоби, захисні креми у зв’язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин.
 30. Перелік професій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням, яким безплатно видається мило.
 31. Розробити розділ «Охорона праці» до колективного договору або угоди на основі спільних рекомендацій державних органів і профспілок.
 32. Провести паспортизацію санітарно-гігієнічного стану ПТНЗ, розробити заходи, спрямовані на приведення майстерень, виробництв, машин, механізмів та іншого обладнання у відповідність з діючими нормами.
 33. Організувати підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони праці (керівник служби, інспектор з охорони праці, тощо).
 34. Розробити план роботи керівника (спеціаліста) служби охорони праці.
 35. Підготувати матеріали про стан охорони праці та функціонування, системи управління охороною праці на засідання педагогічної Ради (один раз на півріччя).
 36. Розробити інструкції з безпеки праці для працюючих та учнів за професіями і видами робіт, затвердити їх наказом по ПТНЗ.
 37. Розробити Правила пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогневих робіт, затвердити їх наказом ПТНЗ.
 38. При введенні після будівництва та реконструкції в експлуатацію ПТНЗ, технології та засобів виробництва треба отримати, у встановленому порядку, дозвіл Держгірпромнагляд.
 39. Розробити (згідно запропонованих Держгірпромнагляд посадові інструкції. Структура тексту: 1. Загальні положення; 2. Функції; 3. Службові обов’язки; 4. Права; 5. Відповідальність; 6. Взаємовідносини) зв’язки по посаді. В кожному розділі Посадової інструкції обов’язково передбачити питання охорони праці, забезпечувати їх перегляд в встановлені терміни та при внесенні необхідних змін.
 40. Укомплектованість аптечних ящиків медикаментами згідно переліку.
 41. План евакуації людей при пожежі на кожному поверсі в приміщеннях ПТНЗ.
 42. Журнал 3-х ступінчатого контролю.
 43. Інструкції на робочих місцях для учнів та працівників (дата затвердження, узгодження з профкомом і відповідальним з ОП).
 44. Протоколи вимірювання опору заземлюючих пристроїв і занулення.
 45. Колективний договір.
 46. Наявність журналів реєстрації інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій, з підписами працівників про їх отримання на руки.
 47. Графік технічних оглядів, очистки та випробування вентиляційної системи.
 48. Паспортизація вентиляційних систем.
 49. Наказ по ПТНЗ про проходження працівниками навчання та атестації з питань охорони праці щорічно (при наявності відповідних професій) ст. 18 Закону України про ОП.
 50. Наявність протоколів засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці працівників ПТНЗ згідно з затвердженим списком.
 51. Розробити «Положення про енергетичну службу ПТНЗ». Затверджується наказом директора за погодженням з профспілковим комітетом.
 52. Розробити «Положення про порядок забезпечення працівників та учнів спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Затверджується наказом директора ПТНЗ за погодженням з профспілковим комітетом. Організація належного збереження та утримання цих засобів.
 53. Розробити інструкцію з електробезпеки для проведення інструктажу працівників та учнів ПТНЗ на першу кваліфікаційну групу з безпеки в електроустановках. Затверджується наказом директора за погодженням з профспілковим комітетом.
 54. Розробити інструкцію з охорони праці про надання першої (долікарської) допомоги. Затверджується наказом директора за погодженням з профспілковим комітетом.
 55. Наявність контрольних листів про інструктування з безпеки праці при прийомі на роботу. Порядок оформлення на роботу працівників.
 56. Перевірка знань з охорони праці працівників прийнятих на роботу після проведення чергової перевірки знань з питань охорони праці в ПТНЗ.
 57. Адміністративно-господарський контроль за станом ОП (Наказ про організацію адміністративного контролю та затвердження Положення про адміністративний контроль).
 58. Наказ про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці в ПТНЗ та призначення відповідальних осіб.
 59. Перелік журналів реєстрацій інструктажів з ОП в ПТНЗ.
 60. Завести журнал обліку ознайомлення посадових осіб, спеціалістів діючими нормативними актами, організаційно-методичними документами, наказами та розпорядженнями з питань охорони праці.
 61. Проведення місячника з ОП та БЖД.
 62. Наявність обстеження та випробування спортивного інвентарю та обладнання.
 63. Аналіз роботи кабінету ОП.
 64. Акт готовності до нового навчального року.
 65. Наказ про організацію безкоштовної видачі працівникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування (для робочих місць де є виробництва з особливою шкідливими умовами праці).
 66. Наказ про організацію безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних продуктів працівникам ПТНЗ, що зайняті на роботах з шкідливими умовами праці.
 67. Розробка переліку професій і посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка та скорочений робочий день за несприятливі умови праці понад визначені законодавством розміри.
 68. Придбання (друкування) у необхідній кількості (6-8 екземплярів) актів розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння).
 69. Завести (прошнурований, пронумерований скріплений печаткою) Журнал реєстрації аварій І і ІІ категорії.
 70. Відпрацювати систему контролю за виконанням управлінських рішень.
 71. Заповнення та здача форм єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці.
 72. Визначити порядок ознайомлення працівника, з яким укладається трудовий договір, про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
 73. Приписи органів державного нагляду з питань ОП та БЖД. заходи по усуненню виявлених недоліків.
 74. Внести в робочі навчальні програми загальнотехнічних та спеціальних предметів за професіями вивчення безпечних методів ведення робіт з конкретних тем (Типове положення про навчання п 2.1, 2.4).
 75. Відповідність вимогам нормативних документів з охорони праці робочих місць учнів на підприємствах. Аналіз документів оформлення учнів для проходження виробничого навчання та практики на підприємстві (договір, наказ, акт обстеження робочих місць учнів, проходження вступного, первинного, повторного та позапланового інструктажів).